Framdrift

Oppdatert oktober 2015

ARBEIDENE HAR STARTET

Arbeid med vei, vann og kloakk til den enkelte tomt har startet. Den planlagte framdrift tar sikte på å kunne levere de første tomter våren 2016.

Området er delt opp i 3 felt. Felt 1 ligger nærmest kommuneveien og omfatter tomt T1,T2, T3, T4 og T5. Adkomst fra vei 3. Felt 2 ligger i midten og omfatter tomt T6, T7, T8, T9,  T10 og T11. Adkomst fra vei 4. Felt 3 ligger nærmest sjøen og omfatter tomt T12, T13, T14 og T15. Adkomst fra veg 5 og 6. Se reguleringsplan.

I første omgang vil veien fra kommuneveien til sjø bli bygget – vist som vei 2 og vei 7 på kartet. Det vil bli 5 parkeringsplasser ved sjø. Vannforsyningen til området vil komme fra Brandangersund Vassverk, ilandføres ved kaianlegget og føres til området langs denne veien. Kloakkavløp vil følge samme vei til slamavløp ved sjø.

Det planlagte kai-, naust- og marinaanlegg vil bli utbygget når et tilstrekkelig antall interessenter har tegnet seg for plass i anlegget. Alle tomteeiere vil få rett til å benytte gjestekai. Det er planlagt 5 naust a 34 m2. Et eller flere av naustene vil bli inndelt i boder hvis behovet tilsier det. Det vil bli tatt standpunkt til salg eller utleie av naust og naustboder basert på tomteeiernes ønske.

GRUNNARBEIDER

Grunnarbeider knyttet til fremføring av vei, vann og kloakk til tomtegrensen vil bli utført av Gustav Baarøy AS. Kostnader knyttet til dette arbeid er medtatt i tomteprisen.

Grunnarbeider knyttet til utskyting og planering av grunn samt støping av såle for hytte utføres av Gustav Baarøy AS. Arbeidet vil også omfatte grøft for fremføring av vann og kloakk over tomten og frem til hytten.

Det inngås separat avtale mellom entreprenør og hyttebygger om arbeidet. Prisen vil avhenge av hyttens størrelse og plassering i terrenget. Priser kan oppgis på forespørsel.