Reguleringsplan

Arbeidet med Kalvedalen hytteområde startet sommeren 2009. Planen ble endelig godkjent av Gulen kommune 14.04.2011.

Hytteområdet har en størrelse på 46 daa. Av dette er ca 20 daa regulert til 15 tomter for bygging av fritidsboliger. Det er lagt vekt på at tomtene skal være romslige og gi god plass rundt den enkelte hytte. Det er avsatt plass til felles lekeareal. Eventuelt kan arealet nyttes til andre fellesaktiviteter.

Tomt   1 – 1.413 m2                Tomt   6 – 1.319 m2                Tomt  11 – 1.144 m2
Tomt   2 – 1.433 m2                Tomt   7 – 1.114 m2                Tomt  12 – 1.110 m2
Tomt   3 – 1.480 m2                Tomt   8 – 1.055 m2                Tomt  13 – 1.374 m2
Tomt   4 – 1.414 m2                Tomt   9 – 1.196 m2                Tomt  14 – 1.254 m2
Tomt   5 – 1.345 m2                Tomt 10 – 1.012 m2                Tomt  15 – 1.216 m2

Byggebestemmelser:
Utnyttingsgraden er satt til BYA=125 m2 der 100 m2 er avsatt til bygning og 25 m2 til parkering. Byggehøyde er satt til 6,0 m.

Vei:
Det er planlagt en hovedadkomstvei inn til området med forgreninger til den enkelte tomt. Veien følger naturlige søkk i terrenget, hvilket gir god linjeføring og lite skråningsutslag. Veien vil bli ført frem til tomtegrensen til den enkelte tomt.

Strøm, vann og avløp:
Strøm, vann og avløp vil bli ført i rør frem til tomtegrensen. Vannforsyningen vil komme fra Brandangersund Vassverk. Spillvannsledninger og avløpsledninger vil gå med fall til kummer i hovedvegen. Spillvannet fra kummene vil gå til en slamavskiller ved sjøen. 

Parkering:
Det er lagt opp til 1 parkeringsplass på hver enkelt tomt. I tillegg er avsatt plass til 10 gjesteparkeringsplasser ved avkjørselen til hytteområdet, 3 parkeringsplasser inne på området og 6 parkeringsplasser ovenfor naustområdet. 

Avfallshåndtering og postkasser:
Det er satt av et eget område for plassering av bosscontainere og postkasser ved avkjøringen fra den kommunale veien.